Karate Class 12.14.14

Post date: Dec 14, 2014 8:01:52 PM

karate:

junbi undo

hojo undo

kotekite

kumite

kata: sanchin, kanshiwa, kanshu

Derek got promoted to gokyu (5th kyu)!